Home
                                                                    School System
  1. Beginner Level

     Introduction and warm ups
     Basic exercises

     1st Road Form (Di Yi Lu)
      Qi Gongs- Entering Into Stillness
                               Sung
                               Small Water Wheel

  1. Student Level

     Advanced training exercises

     37 Forms (Sanshi Qi Shi)
      Yin Yang Gun
      Taiji Stick (Dog Beating Stick)
       Qi Gongs- Wuji
                                 Opening the 8 extra channels
                                  Connecting heaven and earth
                                   Nezha

  1. Discipleship Level

     Mian Quan 99 (Cotton Fist)
     2nd Road (Di Er Tiao Daolu)
     18 Forms (Shiba Shi)
     8 Forms (Ba Fa )
     Taiji Dao
      Taiji Jian
       Qi Gongs- Brass Bell
                                Purple Globe

4. Master Level
     3rd Road (Di Sar Tiao Daolu - Yang Zong Quan)
     4th Road (Dan Quan)
      Huan Dan Quan
      Taoist Easy Going Steps - Xiao Yao Bu Chi Kung
      Taoist Golden Rings - Taoist Jin Jiezhi
       Horse Tail Whisk -Fu Shen

      San Xiang Gong