Qui Chuji, the Founder of the Style
Home
Grandmaster Li Fa Jun- 29th Generation Gate Keeper
                  Lee Po Nang- 30th Generation Disciple and Representative in Hong Kong, China
       Heng Xing Zi - Jeffrey James- 31st Generation Disciple and Representative in Texas, USA
                                                                Lineage of Quanzhen Longmen Taiji Quan